OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bahktishop.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bhaktishop.cz  (dále jen "webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho užiivatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající  může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,  kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Veškerá  prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít  kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2  občanského zákoníku se nepoužije.

  Webové  rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně  uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny  včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících  poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou  zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením  není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek.

  Webové  rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s  balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-  objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží"   kupující do elektronického nákupního košíku webového  rozhraní obchodu),

  1. - způsobu  úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu  doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

 • Před  zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující  vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na  tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje  uvedené v objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné.

  Odeslání  objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který  nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní  cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro  smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou  platnosti objednávky je vyplnění všech  povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s  těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení  kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami  seznámil.

  Prodávající  neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu  potvrdí  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty  kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

  Prodávající  je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky  (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady  na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení  objednávky (například písemně či telefonicky).

  Návrh kupní  smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  Smluvní  vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením  přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno  kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické  pošty kupujícího.

  V případě,  že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže  prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu  kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant  objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  Pozměněná  nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní  smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací  kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

  Kupující  souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při  uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při  použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,  náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž  tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


 • Cenu zboží  a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní  smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

Společně s  kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.  Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i  náklady spojené s dodáním zboží.

 • Prodávající  nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Tímto není dotčeno ustanovení čl.4  obchodních podmínek  ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  V případě  platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní  cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní  platby je kupní cena splatná  do 5 dnů od uzavření kupní  smlouvy.

  V případě  bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V  případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky  na účet prodávajícího.

  Prodávající  je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího  nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3)  požadovat  uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží  kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku  se nepoužije.

  Případné  slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze  vzájemně kombinovat.

  Je-li to v  obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně  plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu  daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické  podobě na elektronickou adresu kupujícího.

   

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 • Kupující  bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského  zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  Nejedná-li  se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od  kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,  přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik  druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v  předchozí větě.

  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od  smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.  Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v  textové podobě jeho přijetí.

  V případě  odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se  kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být  prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní  smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  V případě  odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,  a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a  nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li  kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit  přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu  kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží  prodávajícímu odeslal.

  Nárok na  úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn  jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení  kupní ceny.

  Do doby  převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn  kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí  prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a  to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  Je-li  společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací  smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací  podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,  pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a  kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i  poskytnutý dárek.

  • - o dodávce   zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít  během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   - o dodávce  zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro   jeho osobu,

   - o dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které  bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   - o  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu  vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

   - o  dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového  programu, pokud porušil jejich původní obal,

   - o dodávce  novin, periodik nebo časopisů,

   - o dodání  digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl  dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před  uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


 • V případě,  že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné  náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Je-li  prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo  určené kupujícím  v objednávce, je kupující povinen převzít  zboží při dodání.

  V případě,  že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat  opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,  je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným  doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem  doručení.

  Při  převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat  neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad  toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do  zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


 • Práva a  povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se  řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména  ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174  občanského zákoníku).

  Prodávající  odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy  kupující zboží převzal:

  Ustanovení  uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší  cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým  užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře  používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  Projeví-li  se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,  že zboží bylo vadné již při převzetí.

  Práva z  vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na  adrese obchod@bhaktimarga.cz, případně na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s  ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo i v sídle  nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se  považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího  reklamované zboží.

  Další  práva a povinnosti stran související s odpovědností  prodávajícího za vady může upravit reklamační řád  prodávajícího.

   

  • - má zboží   vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má  takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal   nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na  základě reklamy jimi prováděné,

   - se zboží   hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí   nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   - zboží   odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo   předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného   vzorku nebo předlohy,

   - je zboží   v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

   - zboží  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 • Kupující  nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny  zboží.

  Prodávající  není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování  ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského  zákoníku.

  K  mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy  je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská  567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  https://www.coi.cz .

  Prodávající  je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského  oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své  působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí  ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních  údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném  rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Kupující  tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §  1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • Ochrana  osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je  poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  ve znění pozdějších předpisů.

  Kupující  souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno  a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové  identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní  číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

  Kupující  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to  pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro  účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující  jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů  prodávajícím také pro účely zasílání informací a  obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas neni obligatorni podminkou uzavreni kupni smlouvy.

  Kupující  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při  registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce  provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat  prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  Zpracováním  osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit  třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících  zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího  souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  Osobní  údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje  budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným  způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  Kupující  potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl  poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních  údajů.

  V případě,  že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  (čl.9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v  rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího  nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje  nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  Požádá-li  kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je  mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má  právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na  poskytnutí informace.

   

  • - požádat   prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   -  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto  vzniklý stav.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


 • Kupující  souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,  službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu  kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení  prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  Kupující  souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup na webové stránce možné provést a  závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by  docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,  může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ


 • Oznámení  týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,  zejména  týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena  poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě  stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou  kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a  účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s  výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného  kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení  kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  Za doručené  se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem  odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které  se vrátilo jako nedoručitelné.

  Smluvní  strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat  prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické  pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou  kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Pokud vztah  založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým  právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající  z obecně závazných právních předpisů.

 1. Je-li  některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo  neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných  ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností  jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují  písemnou formu.

  Kupní  smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím  v elektronické podobě a není přístupná.

  Kontaktní  údaje prodávajícího:  adresa elektronické pošty obchod@baktimarga.cz.


  Dne 19.9.2016