REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bhaktishop.cz  vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno v on-line obchodu umístěného na adrese www.bhaktishop.cz a jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě a je odůvodněná. Ke každému zboží zakoupenému prostřednictvím tohoto on-line obchodu www.bhaktishop.cz  je přiložen doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční a dodací list.

 

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující dokončením objednávkového procesu, případně podpisem faktury, uhrazením kupní ceny, souhlasem s obsahem kupní smlouvy, převzetím zboží od přepravce. Převzetím zboží se rozumí čas, kdy objednávající zboží převezme.

 

Podmínky záruky a záruční doba

 

Obchodní podmínky on-line obchodu www.bhaktishop.cz  upravují práva a povinnosti smluvních stran, zejména bod č. 7 právo z vadného plnění.

Délka záruky je 24 měsíců. Pokud je u zboží uvedena životnost kratší než 24 měsíců, může být reklamace po skončení životnosti z tohoto důvodu zamítnuta. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po kterou bylo zboží převzato do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil, údaje o provedení opravy a o době jejího trvání. Při výměně věci za jinou začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  • vypršením záruční lhůty

  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče

  • používání zboží v  podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě

  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

 

Postup reklamace

Pro uplatnění reklamace se neprodleně obracejte na  obchod@bhaktimarga.cz.

Kupující doručí poštou na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího v ČR, která mu bude následně zaslána. Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně  dokladů a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O průběhu reklamace bude kupující informován prostřednictvím e-mailu.

 

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok dle § 598 o.z.  na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující právo na výměnu zboží, či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu, nebo může od smlouvy odstoupit. 

Reklamace vad zboží, které je u dodavatele skladem, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující s prodávajícím dohodnout na pozdějším termínu dodání náhradního zboží. Vyměněné zboží je zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího. Po dohodě s kupujícím je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň. Kupující má v případě výskytu většího množství odstranitelných vad právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší. 

 

Poškozené zboží přepravou

 

Podmínky přepravy a dodání zboží jsou upraveny v bodě č. 6 obchodních podmínek on-line obchodu www.bhaktishop.cz.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosíme věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude obal protržený, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. Vpřípadě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.